Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ  

BİRİNCİ YIL DERS PROGRAMI


 


DERS İÇERİKLERİ

 

ARC 101 Temel Tasarım:

Temel tasarım kavramlarını form, desen, renk, kompozisyon, doku, ve gölge prensipleri ile anlatan, 2 ve 3 boyutlu tasarlama ilkelerinin, fonksiyon kavramının belirleyici bir unsur olarak gösterileceği temel stüdyo dersidir. Tasarım problemi çözme becerisi, genel mekan kurgusu yapabilme ve tasarım teknikleri geliştirilecek. Ayrıca tasarım teorileri ve akımlar anlatılacak.

ARC 102  Mimari Temel Tasarım:

Devam niteliğinde olan derste Temel Tasarım dersinde anlatılan kavramlar detaylandırılacak ve öğrenciler mimari tasarıma hazırlatılacaktır. İnsan-mekan, aktivite-mekan, form-mekan, ilişkilerinin tasarımın esas üreteçleri olduğu kavratılacak. Mimari stiller, fonksiyonel ve yapısal gereklilikler araştırılacak. Temel tasarım ve mimari tasarım arasında ilişki kurma yeteneğinin geliştirilmesi.

ARC 103  Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri

Tanımlayıcı geometri, taslak,  sanatsal ve teknik çizim ilkelerine giriş yapılacak, mimari plan, kesit, görünüş, bir ve iki noktalı perspektif ve gölgeleme, tarama, renklendirme, modelleme, fotoğrafçılık, vb. konularının üzerinde durulan bir derstir.

ARC 121  Mimarlığa Giriş

Mimarlığın kapsamının ve mimari terimlerin anlatılacağı giriş dersidir. Farklı bölgelerde farklı ölçeklerde tasarım faaliyeti yapılabilmesi, mekanların özelliklerinin ve düzenlerinin incelenme çalışmaları yapılacaktır. Form, yapı, kullanım ve amaç kavramlarının analiz edilecek; fiziksel ve kültürel etkilerin mimari forma olan etkilerinin incelenmesi.

ARC 111  Mimarlar için Bilgi Teknolojisi

Sayısal mimari iletişim bilgisi, vektörler ve temel geometri bilgisine giriş, 2 boyutlu vektörel tabanlı ve 3 boyutlu programlar, CAD ve multimedya tasarım için temel konseptler, sayısal sunum teknikleri ve araçları , sayısal görsel işleme programlarına giriş, gelişmiş görüntüleme teknikleri, web kökenli teknolojilere dair bilgi aktarılması gibi bir mimarın tüm eğitimi ve hayatı boyunca, sayısal teknolojilerinin kullanımı hakkında giriş dersi.

ARC 112  Bilgisayar Destekli Tasarım I

 Bilgisayar destekli tasarımın temelleri ve prensipleri ile kısaca tarihçesine dair bilgi, AutoCAD programı ile iki ve üç boyutlu çizim çalışmaları, projelerde 3D Studio MAX ve diğer modelleme ve canladırma yazılımları ile sunumların nasıl geliştirilebileceğine dair çalışmalar. 

ARC 132 Strüktürel Çizim Teknikleri

Temel strüktür sistemleri elemanlarına konsantre olarak bütün yönleriyle bina yapılış yöntemlerini içerir.Bu temele dayanarak, duvar, çatı, merdiven ve yer sistemleri gibi iç mekanı oluşturan mimari unsurlar analiz edilir. Aynı zamanda farklı malzemelerin strüktür davranışları ve strüktür sistemleri teknik terimlerini kapsamaktadır.

 

İKİNCİ YIL DERS PROGRAMI

ARC 201  Mimari Tasarım I:

Bu stüdyo dersi öğrencileri kısa süreli, küçük ölçekli ve basit işlevli projeler aracılığıyla mimari tasarım süreciyle tanıştırmayı, ve biçimsel, çevresel ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik veriler ışığında mimari kararlar verebilmelerine ve yapılı çevreye dair temel değerler geliştirebilmelerine destek olmayı hedefler.

ARC 206 Eskiz Teknikleri

Ders kapsamında, görülen bir nesnenin veya tasarım sürecinde düşünülenin kağıda aktarılması ve görselleştirilmesi olarak ifade edilebilecek eskiz yapma becerisinin çeşitli teknikler kullanılarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ARC 213  Bilgisayar Destekli Tasarım II:

Bilgisayar destekli tasarımın temelleri ve prensipleri ile kısaca tarihçesine dair bilgi, AutoCAD programı ile iki ve üç boyutlu çizim çalışmaları, projelerde 3D Studio MAX ve diğer modelleme ve canladırma yazılımları ile sunumların nasıl geliştirilebileceğine dair çalışmalar. Bilgisayar Destekli Tasarım I dersinin devamı niteliğindedir.

ARC 221  Mimarlık Tarihi I:

İlk yerleşimlerden günümüze kadar yapılı çevrenin tarihini inceleyen ve iki döneme yayılan derste Avrupa ve dünya mimarlık tarihi, toplumsal ve kültürel bağlamı içinde ele alınır.

ARC 231 Malzemelerin Statiği ve Mukavemeti I:  

Strüktürel sistemlerin davranış esaslarının öğretildiği bu ders sabit yük hesapları, kolon, kiriş ve çerçeveler ve türlerini kapsar. Farklı taşıyıcı sistemler ve malzemelerin temel özellikleri ve strüktürel davranışları incelenir.

ARC 235 Bina Bilgisi 

Mimarlar, mimarlık, mimarlığın sanat, bilim ve mimari eğitimle ilişkisi ve "Yapı Tasarımı ve Kuramı"nın mimari eğitimdeki rolü. Mimar, mimarlık, mimarlığın bilim ve sanat dallarıyla ilişkisi, mimarlık eğitimi, Bina Bilgisi dersinin mimarlık eğitimindeki yeri ve amacı. Mimarlıkta insan, insan ölçüsü ve eylem kavramları esas alınarak, insan ihtiyaçlarının gerektirdiği boyut ve koşulların irdelenmesi ile bunların mekan kategorilerine dönüştürülmesi. İnsan+ eylem+ mekan ilişkisinin, konut ölçeğinde incelenmesi amacıyla,öğrencilere kendi konutlarının mekansal özelliklerinin analizi yaptırılarak, farklı çözümlerin üretilmesi ve uygun ölçek ve teknikte ifade edilmesi.

ARC 251  Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi I:

Bu derste mimarlık ve yapı teknolojisi kavramları, yapı alt-sistemleri, ve mimarlık alanında kullanılan geleneksel malzemeler teknik ve estetik özellikleri, uygulama ilkeleri ve performans değerleriyle tanıtılır.   Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı; taşıyıcı sistem elemanları, duvarlar, döşeme sistemleri ve asma tavanlar; düşey sirkülasyon elemanları; çatılar, pencereler, kapılar ve benzeri yapı elemanları bu ders kapsamında ele alınır, ve Türkiye’den ve dünyadan çeşitli örnekler incelenerek öğrencilerin mimari tasarım projelerinde bu bilgileri değerlendirmeleri hedeflenir.

ARC 202  Mimari Tasarım II:

Bu stüdyo dersi görece daha büyük ölçekli projeler aracılığıyla öğrencilerin işlevsel karmaşıklık ve mekânsal farklılık olgularıyla tanışmalarını, mimari programa doğrudan cevap verebilecek tasarım çözümleri yaratmanın yanı sıra malzeme ve bağlama yönelik bilinçlerini ve eleştirel yetilerini arttırmayı hedefler.

ARC 222  Mimarlık Tarihi II:

Önceki dönemin devamı niteliğindeki bu dersin içeriği günümüzün mimarlığını da kapsayacak şekilde güncel üretim ve tartışmaları içermektedir.

 ARC 232 Malzemelerin Statiği ve Mukavemeti II

Gerilme ve gerinim kavramları, kayma gerilmesi, kayma gerilmesinin tümleyici özelliği, difransiyel formda denge denklemleri. Şekil değiştirme; yer değiştirme oranı, şekil değiştirmenin bileşenleri, yer değiştirme cinsinin şekil bileşenleri, uygunluk şartları. Katıların mekanik özellikleri, tekleşme, idealize edilmiş bir boyutlu zamandan bağımsız gerilme-şekil değiştirme kanunları. Şekil değişim enerjisi. İzotropik malzemeler için üç boyutlu Hooke Kanunu. Düzlem gerilme hali, Mohr dairesi. Atma ve Kırılma kriterleri. Kirişlerin ve şaftların sehimi, hiperstatik şaftlar ve kirişler

ARC 252 Yapı Malzemeleri Ve Teknolojisi II

 Çağdaş yapı malzemelerinin geleneksel ve konveksiyonel yapı malzemeleriyle karşılaştırılmalı olarak ele alınması; üretim ve işleme teknikleri; malzeme bilgisinin mimari tasarım süreçlerinde kullanımı ve uygulanması.

ARC 294 Peyzaj Tasarımı:

Bu ders kapsamında, kentsel tasarım ve alan analizi çalışmaları, algı ve kavrayış, ulaşım ve otoparklar, park ve meydan gibi açık alanların tasarımı konuları incelenecektir. Sözü edilen konular, İstanbul'un mahallelerinden birinde yapılan bir alan analizi ve burada yapılacak olan öneri çerçevesinde işlenmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ YIL DERS PROGRAMI


ARC 301 Mimari tasarım III:

Eylem ve programın mekansal düzenlemesi, taşıyıcı sistem tasarımı ve malzeme, tasarımda bilgisayar desteği ve sunumu mantığı, ve sunum yapılmasının öğrenilmesi beklenmektedir. Belirli bir yerde birden fazla eylemin gerçekleştirilmesine yönelik yeni bir tasarım yapması ve iki-üç boyutlu olarak anlatabilmesi beklenir.

ARC 311 Şehircilik ve Kentsel Tasarım İlkeleri:

Şehir planlaması kavramı; tanımlar, disiplinler arası ilişkiler. Planlamaya giriş. Kentlerde mekansal öğeler (konut alanları, çalışma alanları, dinlenme ve hizmet alanları, kentsel imaj noktaları ve çok işlevlilik); Türkiye'de kentsel gelişim.

ARC 331  Strüktür Tasarımı I:

Ders teori ve uygulama bölümlerinden oluşur. Teori kısmında mimari strüktürel sistemler malzeme, taşıyıcı sistem sınıfı ve mekansal etki açısından değerlendirilerek incelenirler. Uygulamada katılımcılardan verilen çerçevede bir strüktürel sistem tasarımı ortaya çıkarmaları ve bunu detaylı bir katı modelini oluşturmaları beklenir.

ARC 361  Yapı I:

Yapının ve bileşenlerinin tanımlanması, taşıyıcı sistem ve yapım süreçleri özelinde yapı  ve  yapımın  temel  kavramlarının  ve  genel  terminolojinin  aktarılması,  yapı elemanlarının mimari tasarım süreci ve konstrüksiyonla ilişkilendirilerek detaylandırılması.

ARC 381 Çevre Kontrolü I : İklimlendirme Tasarımı:

Yapı endüstrisinin gelişimi ile daha kaliteli ve standart malzemelerin yapımının, yapı sistemlerinde büyük değişikliklere neden olması; estetik anlayışın da değişmesiyle daha narin, daha zarif yapıların çevremizi sarması; Bu tür yapıların insanlara, birbirini rahatsız etmeden, aile mahremiyetini koruyarak yaşamak v.b. olanaklarını verememesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların özel tedbirlerle giderilmesi gerekmektedir. "Çevre bilinçli yapı" olarak da adlandırılabilen "Fiziksel Çevre Denetimli Yapı" kapsamında; Yapıların yerini, yönünü, formunu, elemanlarını, malzemelerini kullanarak iklim, ışık, ses gibi çevre gereksinmelerini ısıtma, havalandırma, aydınlatma gibi yapay çevre denetimini en az düzeyde tutarak yapılması bilincinin öğrencilere verilmesi ana amaçlanmıştır.

ARC 302  Mimari tasarım IV:

Sınırlı bir çevrede verilen farklı işlevleri (örneğin küçük bir sosyal tesis, çarşı, lokanta, küçük kapsamlı eğitim vb.) kapsayan konular aracılığıyla öğrenciye araştırma, analiz ve sentez becerilerini kazandırmayı amaçlayan, taşıyıcı sistem (yığma ya da karkas) çözümünün de birlikte ele alındığı uygulamaya dönük tasarım.

ARC 332  Strüktür Tasarımı II:

Geleneksel ve çağdaş strüktürlerin yapım esasları ve doğadan esinlenme biçimlerinin aktarılması.Depremin taşıyıcı sistemlere etkilerinin öğrenilmesidir.

ARC 362  Yapı II:

Geleneksel, gelişmiş-geleneksel ve çağdaş yapım sistemlerinin elemanlar özelinde örneklerle ele alınması; yapı problemlerinin (hareket, yalıtım, yapı ve malzeme ömrü) analizi ve mimari tasarımla ilişkilendirilerek çözümü; uygulama çalışmaları.

ARC 382 Çevre Kontrolü II: Aktif Tasarım:

Mimari tasarım süreçlerinde etkin olan diğer temel fiziksel çevre faktörlerinin (doğal ve yapay aydınlatma, akustik, v.b.) tanıtılması. Bu faktörlerin gerektirdiği malzeme, taşıyıcı sistem, detay, fonksiyonel ve estetik tasarım konfor kriterlerinin uygulama ve örneklerle aktarılması.

ARC 394 Koruma ve Restorasyon İlkeleri:

Koruma kuramları içinde tartışılarak değerlendirilen ve günümüzde çağdaş koruma kuramı anlayışı içinde sürdürülen restorasyon çalışmalarına veri sağlayan düşünsel ve teknik bilgilerin öğrencilere aktarılarak, Tarihi Yapı Çözümleme dersi kapsamında veya yakın bir dönemde hazırlanmış, güvenilir rölöveleri temin edilebilen Gaziantep veya yakın çevresindeki tarihi belge niteliği taşıyan yapılara ait envanter çalışmalarını, rölöveleri ve analiz çalışmalarını kullanarak yapılara ait restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Koruma anlayışının kısa tarihi ve kuramsal temeli - Venedik Tüzüğü ile genişletilen anıt kavramının getirdiği değerlendirme ölçütleri - Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler – Restorasyon projesinin hazırlanması - Restorasyon teknikleri - Tarihi çevre koruma anlayışı Taşınır kültür varlıkları ve taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının korunması ile ilgili yasalar, ulusal ve uluslararası örgütlenmeler ve koruma eğitimi hakkında teorik bilgilerin öğrenciye verilerek, yapılan uygulamada bu bilgilerin kullanılması sağlanmaktadır.

 

DÖRDÜNCÜ YIL DERS PROGRAMI

ARC 401 Mimari Tasarım V:

Bir organizasyon içinde belirli bir yapı ya da yapı grubunun yakın ve uzak çevre koşullarının analiz edilip değerlendirildiği, bu bağlamda üçüncü boyutta yansıyan değerlerin ağırlıklı olarak işlendiği işlevsel, mekansal, yapısal öneri ve çözümlerin geliştirilmesi. 

ARC 415 Konut Tasarımı Projesi:

Şehir planlama yaklaşımlarının ve şehir bileşenlerinin (ulaşım, yoğunluk, konut alanları, çalışma alanları, dinlenme ve hizmet alanları, kentsel imaj noktaları ve çok işlevlilik v.b.) değişik ölçek ve kapsamlarda kentsel tasarım ve şehircilik proje önerileriyle ele alınması.

ARC 451 Yapım Yönetimi:

Geleneksel, gelişmiş geleneksel ve çağdaş yapım sistemlerinin programlama ve ekonomi yönünden karşılaştırmalı olarak analizi; mimari tasarım problemleri için belirtilen yapım sistemleri kapsamında alternatiflerin yapı maliyet hesaplarının, keşif ve ihale dosyalarının karşılaştırılması; hazırlanan proje çalışmalarının uygulanabilmesi için izin ve ruhsat alınması işleri, mesleki ve teknik şartnamelere adaptasyon.

ARC 402 Mimari Tasarım VI:

Kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin proje konusu ile birlikte değerlendirilmesi, bununla ve kapsadığı işlevle ilişkili üçüncü boyuttaki değerlerin geliştirilmesi, doğru işlevsel ve strüktürel çözümlerle yer verilmesi ve bunların doğru bir şekilde sunulması konularında öğrencinin mesleki yeterliliğin jürice sınandığı diploma çalışması.

ARC 452 Meslek Pratiği ve Etiği

 

Mimarlık disiplininin gerektirdiği uygulamaya yönelik mesleki donanımın yapı sektörüyle ilişkilendirilerek aktarılması; programlama ve organizasyon; keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması; mesleki ve teknik şartnameler, yasalar.

 

 

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİRİNCİ YIL DERS PROGRAMI